Сортовете и хибридите полски култури предлагани от Профиагро България са изпитани във фирмените опитни полета и практиката. Богатата гама от продукти ни позволява да направим препоръка съобразно местните условия и нужди, отчитайки генетичните особености, потенциал и райониране на всеки продукт.

Категории семена полски култури